ارزش انسان از دید یک ریاضی دان

روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند ، در جواب گفت :
اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشد : نمره یک میدهم  :1
اگر دارای زیبائی هم باشد یک صفرجلوی عدد یک میگذارم :10  
اگر پول هم داشته باشد یک صفردیگرجلوی عدد10 میگذارم :   100    
اگردارای اصل ونسب هم  باشد یکصفردیگرجلوی عدد100میگذارم  :  1000
ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛  چیزی به جز صفر باقی نمیماند :  000
و صفر هم به تنهائی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد . 
 
/ 0 نظر / 6 بازدید