امنیت

واقعه تاسف برانگیز در خمینی شهر اصفهان بار دیگر اهمیت امنیت را نشان میذهد.

البته با دید فراگیر که کلیه مسایل جامعه ازحمله شناخت انسان یا مسایل فرهنگی و اقتصادی یا سیاسی باید لحاظ بشوذ.

چند وقت پیش در رادیو نماینده محترم مجلس که اسمش را هم نمیدانم ولی پیشوند دکتر را یدک میکشید .امنیت شغلی را مضر میدانست و مانع توسعه میدانست که هر کس در هر لحظه در شرایطی باشد که شاید کسی بهتر از او کار میکند و باید جایش را به او ببدهد. با این دید در مدیریت جامعه چطور میشود صداقت و ارامش را جایگزین دورویی و خشونت کرد؟

/ 1 نظر / 5 بازدید

نگرانی برای گسترده شدن بزه و سازمان دهی شدن ان روز به روز بیشتر میشود