سفر حج

شرایط کاری یک فرصتی بوجود اورد برای یک سفر غیر مترقبه حج.

در فاصله چند متری قبله میلیاردها انسان و اینکه فوج فوج  با اشتیاق مشغول مناسک حج هستند احساس خاصی به شما میدهد.

ولی سوال اصلی این است که ان ایدهالهایی که وقتی جوانتر بودیم از انسان به حج رفته انتظار داشتیم چقدر در این فوج فوج انسان قابل انتظار است؟

/ 2 نظر / 5 بازدید

قبول باشه

فقط خودت باش انتظاری نیست