زندان

زندان فقط چهارمیله آهنی نیست

که مقابل انسان بایستد

و مانع دیدن آسمان بشود

نه !

قلب های بدتر از سنگ و تهی از محبّت

می توانند بدتر از زندان باشند

/ 0 نظر / 5 بازدید