هنوز حرف های کوروش راه گشاست

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند
که رو به آسمان دعا می کنند.

اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به
دوستان خود محبت کنید.

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت
خویش را در دست می گیرید.

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون
آورده باشد.

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت،
من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا
شادمانی او شادمانی من است.

خداوند این کشور را از دشمن ,از خشکسالی ,از دروغ محفوظ دارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
شهلا

حرف های کوروش هنوز بالاتر از تفکرات ماست