دلتنگ

مدتی ست به دلایل مختلف کمتر میتوانم به این وبلاگ و حتی نت دسترسی پیدا کنم و از این نظر دلتنگم! و از این دلتنگی هم متاسف نیستم چون این عادت و اعتیاد حداقل برای من امکان آشنایی با چندین دوست را بوجود آورده و با اینکه انها را نمی شناسم و از لحاظ جغرافیاٰ ٰسن  جنس ...متفاوتیم برایشان دلتنگی میکنم و دوست دارم که نظراتشان را درمورد موضوعات مختلف بدانم!  دنیای عجیبی ست همانطور که دیروز نمی توانستیم امروز را حدس بزنیم نمی دانیم فردا چه میشود.حالا که قرار است با بسته های تشویقی جمعیت زیاد شود تا رفاه و آزادی بیش از بیش گسترش یابد.بمانیم و ببینیم.

/ 19 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

سلام . . وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

ارزو

سلام خوبید؟ به دلیل مشغله زیاد مدتی نبودم مثل اینکه شما هم کمتر میاین[گل][گل]

امیر

وبتون خیلی جالبه ممنونیم

ali

چرا چیزی نمی نویسید ؟ دل ما هم برای شما تنگ شده

محمد

سلام . . وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

هنرمند

سلام دوست گلم ... وبلاگ فوق العاده ای دارید ... افتخار میدین با هم تبادل لینک داشته باشیم؟؟؟ http://artculture.mihanblog.com/

هنرمند

سلام دوست گلم ... وبلاگ فوق العاده ای دارید ... افتخار میدین با هم تبادل لینک داشته باشیم؟؟؟ http://artculture.mihanblog.com/

سعید

سلام وبلاگ خوبی داری تبادل لینک وبلاگ آموزشی و تفریحی iran-olkam.blogfa.com من که لینک کردم بیا به هم دیگه در تاپ بلاگر رای بدهیم به وبلاگ من هم سر بزن نظر بدی هم ممنون می شم

سعید

سلام وبلاگ خوبی داری تبادل لینک وبلاگ آموزشی و تفریحی iran-olkam.blogfa.com من که لینک کردم بیا به هم دیگه در تاپ بلاگر رای بدهیم به وبلاگ من هم سر بزن نظر بدی هم ممنون می شم

سعید

سلام وبلاگ خوبی داری تبادل لینک وبلاگ آموزشی و تفریحی iran-olkam.blogfa.com من که لینک کردم بیا به هم دیگه در تاپ بلاگر رای بدهیم به وبلاگ من هم سر بزن نظر بدی هم ممنون می شم